Všeobecné obchodní podmínky

Definice pojmů

Poskytovatel
Poskytovatelem je míněna společnost Tomcraft s.r.o., IČ 06683797, sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 286985, dále jen „Poskytovatel“.
Uživatel
Uživatelem se rozumí každý, kdo užívá službu nebo jinak prostřednictvím webového rozhraní vstupuje do právních vztahů s Poskytovatelem.

1. Úvodní ustanovení

 • Tyto Obchodní podmínky (dále jen Podmínky) definují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

2. Uzavření smlouvy

 • Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem se považuje za uzavřenou okamžikem uhrazení Uživatelem odeslané elektronické objednávky. Současně tím Uživatel projevuje souhlas s těmito Podmínkami.

3. Předmět smlouvy

 • Předmětem smlouvy je právo Uživatele, získat přístup k objednaným a uhrazeným internetovým službám nabízených Poskytovatelem na doméně tomcraft.cz.

4. Podmínky plnění Poskytovatele

 • Plnění poskytovatele je dostupné v elektronické formě na internetových stránkách tomcraft.cz, nebo zasláním odkazu, nebo kódu do emailové schránky. Náklady na datové přenosy mezi servery Poskytovatele a koncovým zařízením uživatele nese Uživatel.
 • Podmínkou využívání služeb Uživatelem je používání běžného internetového prohlížeče (např. Google Chrome, Firefox) a připojení k internetu. K ověření technické dostupnosti pro uživatele slouží ukázkové virtuální prohlídky.
 • Při přístupu za použití mobilních zařízení (např. smartphone, tablet) nemusí být dostupné všechny funkce

5. Práva a povinnosti Uživatele

 • Uživatel má právo využívat objednané a uhrazené služby nabízené Poskytovatelem na doméně tomcraft.cz, nebo na své vlastní doméně. Uživatel prohlašuje, že si před odesláním objednávky otestoval, že mu virtuální prohlídka funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupné virtuální prohlídky na serveru Poskytovatele. Uživatel potvrzuje, že mu ukázkové virtuální prohlídky fungují bez problémů a akceptuje jejich kvalitu. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.
 • Odstoupení od smlouvy
  Uživatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mail adresu: podpora@tomcraft.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje, dále uvede číslo účtu, na který požaduje zaslat peníze a připojí kopii dokladu o zaplacení.
  Odstoupení Uživatele od smlouvy má účinek jen vůči plnění do budoucna (nikoli ve vztahu k již plnění řádně poskytnutému). Uživatel má nárok na vrácení poměrné části jím uhrazené ceny připadající na plnění vadné, nebo neuskutečněné. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od data doručení e-mailu s Prohlášením o odstoupení od smlouvy.
 • Reklamace
  Nabyvatel je povinen oznámit jím zjištěné vady Díla Poskytovateli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
  Případné́ reklamace může Uživatel vznést kdykoli elektronickou formou prostřednictvím e-mailu na adresu podpora@tomcraft.cz. V oznámení Uživatel uvede popis zjištěných vad a okolností, za nichž k projevení vad dochází. O podané reklamaci či námitce rozhodne Poskytovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.
 • Uživatel se zavazuje zdržet veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení on-line služeb.

6. Práva a povinnosti Poskytovatele

 • Poskytovatel má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednaným a uhrazeným službám do pěti pracovních dnů po obdržení celé úhrady na bankovní účet.
 • Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line službám za předpokladu, že Uživatel porušil některou z povinností uvedených v odstavci 5. těchto podmínek.
 • Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná obchodní sdělení Uživateli v případě, že se uživatel odhlásí z této komunikace kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce e-mailu.
 • Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

7. Závěrečná ustanovení

 • Smluvní strany výslovně sjednaly, že předmětem této smlouvy není jakékoliv přenesení podnikatelského rizika Uživatele na Poskytovatele. Poskytovatel neručí za nevhodnost postupů Uživatele ve vztahu k užití poskytovaných služeb.
 • Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci služeb Poskytovatele slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé získané informace aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí Uživatele a jejich případné následky.
 • Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.
 • Vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.
 • Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem (adresa podpora@tomcraft.cz) a Uživatelem (adresa uvedená Uživatelem) probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu).
 • Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2020. Poskytovatel si vyhrazuje je kdykoliv změnit. O změně Podmínek bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím jejich účinnosti a bude mu dána možnost smlouvu včas vypovědět.